Udgivet ons d. 16. sep 2020, kl. 14:18

Valgforsamlingen den 15. september i Sognegården skulle der vælges 9 medlemmer til menighedsrådet. Dorte Lemche, Marianne Koester, Kitty B. Holte og Else Scheel ønskede ikke at genopstille, så det var med en positiv forventning om at valgforsamlingen kunne opstille kandidater til de 9 pladser, at Valgformand (og provst) Grete Bøje åbnede valgforsamlingen kl. 19.

Efter en velgennemført valghandling med en masse gode, positive og opløftende indlæg fra alle kandidater afslørede stemmeoptællingen, at det kommende menighedsråd, der tiltræder og konstituerer sig onsdag den 25. november har - hvis ikke der inden 13. oktober er indleveret en alternativ liste - følgende sammensætning:

Sven P. Larsen (formand og kontaktperson), Gerda Christensen (kasserer), Michael Seistrup (kirkeværge), Johanne A. Scheel, Ulla M. Dyrvang, Lone Elvig, Dorthe Klemmesen, Lars Bjørn og Henrik Lindstrøm.

Som stedfortrædere valgtes: Henrik Holt Larsen, Poul René Wilms, Marianne Koester og Dorte Lemche.

Indlevering af alternative lister, hvorved der udløses AFSTEMNINGSVALG.

Menighedsrådets funktionsperiode er på 4 år

Der er valgt 9 medlemmer til menighedsrådet, alternative lister skal være forsynet med 9 stillere, der selv er valgberettiget i sognet. Listen skal udarbejdes på en af kirkeministeriet godkendt blanket, og kan afleveres på Holte Kirkes kontor til enten kordegn Claus Holmen eller Grete Bøje frem til d. 13. oktober kl. 13.

Eventuelt afstemningsvalg

Indleveres senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020.

Cirkulæret om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd, kan du læse i det linket:  https://www.retsinformation.dk...

§ 29. Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Af bekendtgørelsen skal det fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets funktionsperiode,

hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet   godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Stk. 3. I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. september 2020, jf. § 13, stk. 2, udløber den i stk. 1 nævnte frist senest 4 uger efter valgforsamlingen, og valgbestyrelsen skal i offentliggørelsen oplyse den præcise dato for, hvornår 4 ugers fristen udløber.

§ 30. Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen.

Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet, jf. §§ 1-4 i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Klager over valgbestyrelsen og valget

Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

Inden biskoppen træffer afgørelse, indhentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen. 

Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn.Kategorier Menighedsrådsvalg